מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון מעבר לתפריט צד

תקנון אתר אורבניקה

 

1.  הגדרות:

 

1.1

"האתר": אתר האינטרנט שכתובתו www.urbanica-wh.com אשר בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה.

 

1.2

"החברה"- חברת פאלו ריטייל בע"מ ח.פ. 515135408 מרחוב העמל 24, ראש העין.

 

1.3

"הקבוצה"- מורכבת מהחברות/מותגים – הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, אקססורייז (איי.סי.סי אופנה בע"מ), קרולינה למקה בע"מ, אורבניקה (פאלו ריטייל בע"מ), קיקו (טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ) ו-קסטרו מודל בע"מ, לאדילה ו- YVES ROCHER וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס– ובתנאי שימוש אלו יקראו יחד ולחוד "הקבוצה".

 

1.4

"המוצרים": כלל הדגמים והמוצרים המופיעים באתר ו/או מוצעים למכירה בסניפי הרשת.

 

1.5

"משתמש": כל מי שמבקר באתר, המקיים אחר התנאים כאמור בסעיף 4.1 להלן.

 

1.6

"חנויות הרשת": סניפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג "URBANICA".  

 

 

2.  מבוא:

 

2.1

התקנון הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הקבוצה  ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם, והוא יחול על כל שימוש ופעולה שיעשו באתר.

 

בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה כאמור. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון.  

 

הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר, נכונים וחלים גם בעת גלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מכשיר תקשורת, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבים ניידים וכיוצ"ב.

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת ועפ"י שיקול דעתן המוחלט והבלעדי.בעת שינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן, החל ממועד פרסומו באתר. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

מאחר ועד ליום 31.12.2019  פעל האתר כאתר סחר, הרי שלגביי הזמנות שבוצעו באתר עד ליום זה, יחולו הוראות תקנון האתר הקודם (במתכונתו כאתר סחר) ויחייבו את הצדדים.

 

יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן נועד האתר בלבד.

 

 

3. פרשנות :

 

3.1

ההגדרות והמבוא לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

3.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין – למעט במקרה בו פורסם תקנון מיוחד בקשר לפעילות כלשהי באתר, כגון תחרות בין גולשים או מבצע מיוחד, כאשר במקרה שכזה תגברנה ההוראות בתקנון המיוחד, ככל שעולה סתירה בין הוראות התקנון המיוחד להוראות תקנון זה. 

 

3.3

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

 

3.4

בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

 

4. תנאי השימוש באתר

 

4.1

רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל תנאים המצטברים כדלקמן:

 

 

4.1.1

מי שכשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות. קטין (מי שגילו נמוך מ-18) רשאי לבצע פעולות באתר אך ורק בכפוף להסכמת ההורה (או אפוטרופוס אחר שלו) לכל תנאי התקנון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר, למעט במקרה של פעולות שקטינים רשאים לבצע, עפ"י כל דין.  

בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או, לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו (או אפוטרופסיו) לעשיית השימוש באתר (אלא אם מדובר בפעולות ו/או בשימוש אשר אינם מצריכים כשרות משפטית עפ"י הדין כאמור). אם הנך קטין ולא קיבלת הסכמת הורה, או אפוטרופוס כאמור, אינך רשאי לבצע כל פעילות באתר.

 

 

4.1.2

מי שקרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

משתמש אשר אינו מסכים לאיזו מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.

משתמש אשר אינו מבין איזו מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת משתמעת לשתי פנים- מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 11 להלן, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר.

 

4.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מתן הרשאה מפורשת מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים שלהלן בעת שימושו באתר ובתוכן האתר, והחברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, רשאים למנוע ממשתמש כלשהו לעשות שימוש באתר ו/או לבצע ו/או להשלים פעולות באתר (את כולן או מקצתן) (ובכל אתר אחר השייך לקבוצה ו/או מופעל על ידי מי מיחידי הקבוצה) באמצעות חסימתו, או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 

4.2.1

 הפרה של תנאי מתנאי התקנון ו/או של תנאי מתנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר, ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר, ככל ויציע, ע"י המשתמש.

 

4.2.2

ביצוע מעשה בלתי חוקי או הפרה של הוראות הדין ע"י המשתמש.

 

4.2.3

הקלדה לאתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת האתר בכל דרך אחרת של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, ע"י המשתמש.

 

4.2.4

ביצוע במעשה או במחדל, או ניסיון לבצע, דבר שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בקבוצה ו/או בהנהלת האתר ו/או באתר עצמו ו/או במשתמשים אחרים באתר בדרך כלשהי, ע"י המשתמש.  

 

4.2.5

פגיעה בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או באם המשתמש השתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או של החברה ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי ו/או מסולף, ו/או בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 

4.2.6

שימוש ע"י המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט, וכן לשיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

 

4.2.7

פרסום בעל אופי בוטה ו/או פוגעני ע"י משתמש, אשר עלול, עפ"י שיקול דעתה של החברה, לפגוע ברגשות הציבור.

 

4.2.8

שימוש ע"י המשתמש באתר, באופן שעלול, עפ"י שיקול דעתה של החברה, לגרום להפרת זכויות צד ג' ו/או זכויות קניין כלשהן.

 

4.2.9

שימוש באתר ו/או בתכניו, למטרות מסחריות ו/או אחרות, לרבות העתקת ו/או סריקת ו/או שימוש בכל דרך שהיא, בתכנים המוצגים באתר, ע"י המשתמש ו/או מי מטעמו של המשתמש.

 

 

 החברה תהא רשאית כאמור, שלא לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ו/או להשלים פעולות כלשהן באתר, באיזה מהמקרים המצוינים בסעיף לעיל, לרבות במקרה בו למשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה כהגדרתה בסעיף 1.3 לעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.

 

4.3

יודגש, כי מעבר לעובדה שאי עמידה במגבלות אלו ע"י המשתמש עלולה להוביל למניעת גישתו לאתר ע"י החברה, היא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

 

כמו כן, החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר, שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים אשר מסרו פרטים שגויים- בכוונה ו/או בשוגג.

 

4.4

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, מראה האתר, הפירוט אודות המוצרים המוצגים בו והיקפו , וכן תהא רשאית לשנות מעת לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתמש, מראש.

 

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, יהיו רשאים בכל עת, להפסיק באופן חלקי ו/או מלא את פעילות האתר ו/או להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, מבלי שיהיו מחויבים למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות. הסרת האתר ו/או חסימת הגישה אליו כאמור, עשויות להיות מלוות במחיקת מלוא המידע השמור בו.

 

5. שירותי האתר

 

 

5.1

אתר זה, מהווה קטלוג להצגת הפריטים, המבצעים וההטבות, המוצעים במסגרת חנויות  הרשת.

 

בנוסף, האתר עשוי להציע למשתמש את מגוון הפעולות ו/או השירותים ו/או התכנים הנוספים שלהלן:

 

  1. גלישה ועיון בתכנים השונים המוצגים באתר.
  2. יצירת "רשימת מועדפים", שהנה רשימה של פריטים נבחרים ע"י המשתמש.
  3. שיתוף ושליחת פריטים מהאתר ע"י המשתמש, אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
  4. הרשמה לדיוור, לשם קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי, באמצעי מדיה שונים, לפי בחירת המשתמש.
  5. השתתפות בפעילויות שונות שתציע החברה במסגרת האתר, ככל ותציע.

 

(להלן: "התכנים והשירותים").

 

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים לאפשר את כלל התכנים ו/או השירותים האמורים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר, ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 

5.2

המוצרים המוצגים באתר הם מוצרי ביגוד, אופנה, הנעלה, אביזרי אופנה, קוסמטיקה, כלי בית, גאדג'טים, ציוד ספורט ועוד, של המותג "URBANICA".

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להציג באתר, את כלל הדגמים ו/או המוצרים הקיימים בחנויות הרשת של החברה או איזה מהן,.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בגין דגם ו/או מוצר, המוצגים באתר החברה ואזלו בפועל מן המלאי בחנויות הרשת או באיזו מהן.

החברה תהא רשאית לפרסם ולהציע מבצעים, הנחות והטבות במסגרת האתר, אשר ניתן יהיה לממש בסניפי הרשת, או בחלק מהם, על פי תנאי כל מבצע/הטבה/הנחה, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו, ללא מתן הודעה מוקדמת. 

תמונות הדגמים והמוצרים שבאתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין הדגמים והמוצרים המוצעים לרכישה בפועל, בסניפי הרשת.

מחירי המוצרים המוצגים באתר (ככל ויוצגו באתר), הם בשקלים חדשים. למעט אם נאמר אחרת במפורש, מחירי המוצרים המופיעים באתר (ככל ויוצגו באתר) כוללים מע"מ, ככל שהוא חל על פי הדין.

 

6. משלוח דואר פרסומי

 

6.1

ידוע למשתמש, כי יתכן שבמסגרת השימוש באתר ו/או השתתפותו בפעילות כלשהי באתר, הוא יידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שם, מען וכתובת דוא"ל. על כן, מצהיר בזאת המשתמש כי הפרטים האישיים אשר ימסרו על ידו לחברה ו/או לקבוצה במסגרת  השתתפות בפעילות באתר ו/או במסגרת רישומו לקבלת דיוור ו/או במסגרת יצירת רשימת מועדפים באתר ו/או בכל מסגרת שימוש אחרת באתר, נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו, והוא מתחייב שלא למסור פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים באתר מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג', והכל כמפורט ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה .

מובהר, כי המשתמש אינו מחויב למסור את הפרטים הנ"ל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ורק ברצונו ובהסכמתו החופשיים, אולם, המסירה של חלק מהפרטים הללו מחייבת, במובן שבו ללא מסירתם, ייתכן שהמשתמש לא יוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות (לדוגמא, ללא מסירת כתובת הדוא"ל, לא יוכל המשתמש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ו/או הקבוצה (ובתוך כך, גם לזכות בהטבות שונות מהחברה ו/או מהקבוצה, וכיוצ"ב).

יובהר כי הנהלת האתר, החברה והקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט בסעיף 16 שלהלן ובכפוף לסייגים שבו, אולם לא יהיו אחראים לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג, וכן  ביחס להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

 

6.2

בעצם מילוי הפרטים הנ"ל מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר מהחברה ו/או מהקבוצה (קבוצת החברות אליה משתייכת החברה, הכוללת את החברות: קרולינה למקה בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, הודיס בע"מ, אקססורייז (איי.סי.סי אופנה בע"מ), קיקו (טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ), מחברת קסטרו מודל בע"מ, לאדילה, YVES ROCHER, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס ו/או מצד ג' עמו תתקשר החברה ו/או הקבוצה לשם כך, בדואר, במייל, במסרונים לנייד, או בכל מדיה אחרת, והכל למעט אם הסיר את סימון ה-V  מהתיבה (check box) הייעודית המופיעה באתר 

כמו כן, בעצם מילוי הפרטים הנ"ל מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לכך שפרטיו יאספו וישמרו במאגר המידע שינוהל ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או במאגרי המידע שינוהלו ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או ע"י צד ג' עמו תתקשר הקבוצה לשם כך.

כמו כן, המשתמש מסכים לכך, שהמידע שייאסף וישמר במאגרי המידע של הקבוצה כאמור, ישמש בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עם המשתמש, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים ומסחריים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית לרבות באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים (כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב),  וזאת לשם שיפור חווית המשתמש בכלל ושימושי המשתמש באתר בפרט ולעיבוד מידע למטרות אלו, והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה.

המשתמש מתחייב שבכל מקרה בו לא יסיר את סימון ה-V   מהתיבה כאמור לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או כל יתר החברות בקבוצת החברות ו/או צד ג' כאמור ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בנוגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו, באיזה מהאופנים המפורטים דלעיל. 

כמפורט במדיניות הפרטיות, האתר משתמש ב-Cookies  ואמצעים טכנולוגיים שונים, באופן שיטיב עם חוויית המשתמש. כך, ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש בכניסתו הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה, באמצעות פרטיו האישיים, כתובת ה-IP  שלו, COOKIES או בכל דרך אחרת, באופן שבו המערכת אף תדע להתאים עבור המשתמש פרסומות מותאמות אישית.

ידוע למשתמש כי הקלדה באתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה  ו/או להנהלת האתר ו/או למי מטעמם של כל אלו, בכל דרך אחרת, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, של המשתמש ו/או של כל צד ג', מכל סיבה שהיא, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, הנה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי תקנון זה.

המשתמש יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את החברה ו/או הקבוצה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,  מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי החברה ו/או הקבוצה), הנובעת ממסירה מכוונת ע"י המשתמש, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלו ו/או של כל צד ג', באתר, אשר תביא לפגיעה בחברה ו/או בקבוצה ואו באתר ו/או כל מי מטעמה ו/או לכל לקוח אחר ו/או צד ג' שהוא. 

המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו כאמור לעיל, בכל עת, על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה ו/או לקבוצה ו/או לצד ג' כאמור, בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר כאמור לעיל.  

 

 

7. הגבלת אחריות

 

7.1

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם מתחייבים לזמינותו של האתר ו/או לזמינות תכני ו/או שירותי האתר. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו (ו/או זמינותם), וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

מובהר כי האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה ו/או הקבוצה או מפני נזקים ו/או תקלות ו/או כשלים, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת ו/או מפעילי האתר, ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, איזו אחריות בקשר לכך ו/או להקים זכות מכל סוג, למי מהמשתמשים.

כך, הקבוצה ו/או החברה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין.

 

7.2

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.

יובהר כי ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים, כפי שהן מוצגות באתר, לבין המוצרים המוצעים לרכישה בפועל בסניפים, לרבות הבדלים בגוונים ו/או בגודל המוצרים, והמשתמש יהא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי בנוגע לכך.

 

7.3

כמו כן, החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר  ו/או מי מטעמם לא יחויבו בפיצוי לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצרים ו/או במחירם, כפי שמופיעים באתר, לעומת אלו הקיימים בחנויות הרשת.

 

7.4

באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

 

7.5

כלל המידע המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על ידי החברה או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה.

החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש בחנויות הרשת, בעקבות ביקורו באתר, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

7.6

נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

8. אחריות ושיפוי

 

8.1

השימוש באתר, נעשה באחריותו המלאה של המשתמש, כאמור בסעיף 7 לעיל.

לא תהא למשתמש באתר, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו. 

כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח ו/או הפסד ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה ו/או מהקבוצה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין.

 

9. קניין רוחני

 

9.1

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני של החברה ו/או הקבוצה באתר, ובכל המופיע בו בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מדגמים, דגמים, השיטות והסודות המסחריים, תמונות, שמות מוצרים ודגמים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות הקיימים באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות של מי מהקבוצה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או הקבוצה. זכויות אלה כוללות בין היתר, זכויות לגבי כל הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים שבאתר, דרכי השיווק והפרסום הקיימים בו, עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, קטעי מוסיקה, צילומים, תמונות, מידע על מוצרים, תוויות, עלונים (לרבות צורתם ותכנם), סימני מסחר, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, קוד המקור, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלה ולשימוש בו, ולאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם בנוגע לזכויות אלה.

אין להעתיק, להציג, לשכפל, לשחזר, לשנות, לעבד, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או במידע כלשהו ו/או בנתונים כלשהם מהאתר, לרבות בסימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים, בנוסח תקנון זה ו/או בנוסח מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר (ו/או בכל חלק מהם), לכל מטרה שהיא, בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

העתקה ו/או הצגה ו/או שכפול ו/או שחזור ו/או שינוי ו/או עיבוד ו/או ביצוע הנדסה לאחור ו/או הפצה ו/או שידור ו/או מכירה ו/או שיווק ו/או תרגום ו/או אחסון תוכן האתר (חלקו או כולו), ו/או שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או כל שימוש אחר, בכל צורה או דרך, בתוכן המילולי ו/או בתוכן הוויזואלי ו/או באייקונים ו/או בתמונות ו/או בסמלים ו/או בלוגואים (ו/או באיזה חלק מכל אלו), וכן כל שימוש במידע ו/או בתצוגה ו/או בנתונים מכל מין וסוג, המופיעים באתר, לרבות בגרפיקה ובעיצוב, ובתוך כך באופן עריכתם והצגתם באתר, אסור בתכלית בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה מראש ובכתב.

השם "URBANICA" וכן שמו של האתר, וסימני המסחר המופיעים בו- בין אם רשומים ובין אם לא, הם כולם רכושה של החברה ו/או של הקבוצה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

 

10. אבטחת מידע

 

10.1

הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.

יובהר כי למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות  לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטים כלשהם, הקבוצה והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא בהתאם לתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה ו/או קבוצה, כאמור בסעיף 6 לעיל ו/או לשם כל עניין אחר כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת באתר זה.

מובהר כי אין באמור על מנת להגביל את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגות המשתמשים באתר בין נשים וגברים, וכדומה), ושימוש זה יהיה מותר, וייעשה על ידי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל מגבלה.   

 

11. שירות לקוחות

 

11.1

מענה לשאלות המשתמשים, הבהרות בעניין כללי השימוש באתר ו/או סיוע טכני בהפעלת האתר, ניתן לקבל במרכז שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-5419744 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 -17:00 יום שישי בין השעות 8:30 -13:00

 

 

11.2

אתר החברה מונגש עפ"י הנחיות הנגישות שבתקן 5568.  לשאלות ופניות בנושאי נגישות האתר וסניפי הרשת, ניתן ליצור קשר עם רכזת הנגישות של החברה, הגב' עידית אנגל בטלפון: 054-3973524 או במייל: [email protected]. לפרטים נוספים, ניתן לעיין גם בהצהרת הנגישות שבאתר.

 

12. ברירת דין ומקום שיפוט:

 

12.1

על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

13. כללי

 

13.1

כאמור במבוא לתקנון זה, החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת עפ"י שיקול דעתה. רק ההוראות והתנאים שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה וו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם.

 

13.2

רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, יהוו ראיה לכאורה לפעולות המשתמש באתר, ולכל פרטיהן.    

 

 

 

 

 

סגור