מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תנאי הצעות מכר כמותיות

תנאי הצעות מכר כמותיות/מחירון כמותי (באתר בסניפים)

1. החברה: אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ, ח.פ 515135408.
2. אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו- www.urbanica-wh.com.
3. סניפי החברה: כל סניפי החברה ברחבי הארץ, למעט אתר החברה.


חברת אורבניקה מקדישה מאמצים רבים לשם יצירת מדיניות מחירים הוגנת ומשתלמת ללקוחותיה. החברה מאמינה כי ללקוחותיה מגיעים המוצרים הטובים ביותר, במחירים נוחים לכל כיס, וזהו העיקרון המנחה אותה. כדי לשקף זאת, נבנו הצעות המכר הכמותיות, המעניקות ללקוח מחיר נוח במיוחד ברכישה של מספר פריטים ביחד (מאלו המשתתפים בכל הצעה והצעה). הצעת המכר הכמותית, מאפשרת הוזלה משמעותית של המחיר, לעומת מכירה רגילה של כל פריט כבודד.


לכן, החברה פועלת, לטובת לקוחות שמעוניינים להוזיל את הרכישה, על ידי ניצול היתרונות שמאפשר רכש של כמות גדולה יותר של מוצרים בעסקה אחת, לאפשר את הצעות המכר כדוגמת "פריט שני ב-50% הנחה", "3=100 ₪" וכיוצ"ב, כחלק ממדיניות התמחור הקיימת בחברה, בכפוף לאמור להלן (להלן: "הצעת המכר").

4. תנאי הצעת המכר:
בהתאם לתנאי ההצעה הכמותית, במסגרת רכישה של מספר פריטים גם יחד בעסקה אחת (לפי הנדרש עפ"י תנאי כל הצעה והצעה), יהיה הלקוח זכאי להנות מהנחה מסויימת על סכום העסקה הכולל – לעומת רכישה של כל אחד מהפריטים בנפרד. ההנחה מגולמת במחיר הכולל לכמות המוצרים המוצעת.

ההצעה נוקבת מחיר כולל למספר מוצרים, שמותנה ברכישת כמות מוצרים מסוימת. ההצעה מותנית ברכישה של כל כמות הפריטים המפורטים בה גם יחד ובעסקה אחת, ולכן לא ניתן לייחס לכל פריט בודד בהצעה, מחיר כנגזרת של סכום ההצעה הכולל, חלקי מספר הפריטים המשתתפים בה, ולא ניתן "לפרק" הצעות מכר לרמת הפריטים הבודדים, וזאת בין היתר מאחר ושולי הרווח אל מול העלויות, נקבעים כמכלול עבור הכמות כולה כחבילה אחת ו/או באופן לא שווה על כל פריט ופריט (לדוגמא בלבד: על הפריט הנוסף האחרון יכולה הרשת להרשות לעצמה לעיתים חישוב רווח/עלויות/הפסד שונה מאשר על הפריט הראשון בחבילה). לכן, מדובר בעסקה אחת שלמה, שאינה ניתנת לביטול חלקי ושלא ניתן לגזור ממנה מחיר למוצר בודד.

כדרך כלל, הצעת הרכש הכמותי לא תחול במקביל להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש, בעת עליית מבצע כלשהו, או מתן הטבה או הנחה כלשהי.

5. תוקף ההצעה: הצעות המכר אינן מבצעים והן מהוות חלק ממחירון החברה, הנתון לשיקול דעתה המוחלט בכל עת ולכן אינן מובטחות והחברה אינה מחויבת להציעם לכל תקופה שהיא. לכן, תוקפה של כל הצעה הינו בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את הצעות המכר המוצעות על ידה, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט. מובהר כאמור, כי לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הצעות המכר, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים.

6. ביטול עסקה, החלפות והחזרות
א. ככלל, עסקה שנעשתה לפי הצעת מכר כמותית ניתנת לביטול במלואה בלבד. לא ניתן לבטל רק חלק מהעסקה מבלי לשלם את מחיר המחירון המלא בעבור הפריט/ים שנותר/ו בידי הלקוח. כלומר, למעט החלפה של פריט פגום, בגין פגם יצור ו/או אי התאמה אחרת, לא ניתן יהיה לבטל עסקה בפריט/ים בודד/ים ו/או להחליף פריט/ים בודד/ים, שנרכשו במסגרת הצעת מכר כמותית, בפריט/ים אחר/ים, כי אם רק לבטל את העסקה כולה וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, כמפורט בתקנון האתר ו/או ב-"מדיניות ביטול עסקה/החלפות והחזרות" שבאתר ו/או בסניפים, לפי העניין.
ב. על אף האמור, כל עוד במועד ההחלפה עומדת ללקוח זכות ביטול עפ"י הדין ו/או כל עוד הצעת המכר עדין בתוקף- מטעמים פרקטיים, ועפ"י שיקול דעת הנהלת הסניף, הרשת תוכל לאפשר לעיתים, החלפת מוצר שנרכש במסגרת הצעת מכר, במוצר מסוג/דגם אחר שחלה עליו אותה הצעת המכר, מבלי לבטל את העסקה במלואה כאמור בס"ק א' דלעיל, ובלבד שטרם חלפו 30 ימים ממועד ביצוע הרכישה או קבלת המוצר, לפי העניין (ובכפוף לכל התנאים המאפשרים החלפת מוצר, בהתאם לאופן הרכישה ולדין).
ג. כאשר במועד ההחלפה לא עומדת ללקוח זכות ביטול עפ"י הדין, ו/או הצעת המכר כבר אינה בתוקף, לא ניתן יהיה להחליף את הפריט שנרכש בתנאי ההצעה בפריט חלופי, מאחר ולא ניתן יהיה לקבל עוד את תנאי ההצעה שהסתיימה לגבי המוצר החלופי, אך החברה כן תאפשר לרוב החלפה של מידה ו/או צבע פריט מאותו הסוג/דגם שהשתתף בהצעה שהסתיימה, בלבד (בכפוף לזמינות ומלאים). החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור, תנאי הצעת המכר הכמותית יחולו. כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת הצעת מכר כמותית כלשהי, כדוגמת 3 פריטים ב-100 ₪ ו/או כדוגמת פריט שני ב-50% הנחה, יוחזר ע"פ אותם תנאים בהם נרכש, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת כל הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזר רק אחד מהפריטים, אזי בעת החזרתו, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריט שנותר בידי הלקוח, מתוך הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

דוגמה לשם המחשת האמור: החברה מציעה לרכישה מארז של 3 בקבוקונים לאחסון ונשיאה של מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, המורכב ממספר פריטים הארוזים בחבילה אחת, כאשר את כל אחד מהפריטים ניתן לרכוש גם בנפרד, תחת מחיר גבוה יותר מזה המתקבל במסגרת רכישת הסט השלם, כשמחשבים את המחיר המתקבל לפריט לעומת כלל הסכום. בהתאם למוסבר, הרי שלקוח שירכוש את הסט השלם תחת הצעת המכר, לא יוכל להחזיר רק חלק מהפריטים המרכיבים אותו, ולשמור על המחיר המוזל המתקבל בחלוקת סכום הסט לכמות הפריטים הנכללים בו, אך ורק בגין הפריט/ים שנותרו בידיו. במקרה שכזה הלקוח יהיה רשאי להחזיר אך ורק את הסט כולו ולבטל את העסקה במלואה- כל עוד הוא עומד בתנאי ביטול עסקה.

ד. תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת הצעת מכר באמצעות האתר יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר, וכי על רכישת פריטים במסגרת הצעת מכר בסניפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות "ביטול עסקה החלפות והחזרות" המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.

ה. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.