מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

ביטול עסקה/ החלפות והחזרות

מדיניות ביטול עסקה/החזרת והחלפת מוצרים שנרכשו באתר הסחר
מדיניות זו עוסקת באפשרויות ביטול עסקה ו/או החלפת מוצרים שלא בגין פגם במוצר ו/או אי התאמה לתנאי העסקה (להלן: "פגם במוצר/אי התאמה"). ביטול עסקה ו/או החלפה בגין פגם במוצר/אי התאמה, ייעשו בהתאם לתקנון אתר הסחר.

ביטול עסקה מכוח הדין (החזר כספי)
1. ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המועד המאוחר. ביטול העסקה ייעשה כנגד הצגת חשבונית/ קבלה ו/או מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה. דרכי ביטול עסקה הינן כמפורט בלשונית "דרכי ביטול עסקה" בעמוד הראשי באתר.
2. השבת המוצר תעשה על ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה, למעט: לחנויות הרשת באילת או במתחמים פטורים ממס (דוגמת חנויות "דיוטי פרי"), בשל מגבלות חוק מע"מ.
3. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאים לבטל עסקה בתוך 4 חודשים, מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בדין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה רשאית לבקש הצגת תעודה להוכחת הסטטוס של הלקוח בהתאם לקבוע בחוק.
4. החזר כספי, יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על הביטול, בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן..
5. דמי ביטול: במקרה של החזר כספי בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם במוצר; או (2) אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו; או (3) אי אספקת המוצר במועד שנקבע; או (4) בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה – החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ - הנמוך מבניהם. נכון למועד זה ולפנים משורת הדין, החברה אינה גובה דמי ביטול במקרה של ביטול עסקה בנסיבות המפורטות דלעיל, אך החברה שומרת על זכותה לעשות כן בעתיד, בהתאם לשיקול דעתה ולדין החל במועד הרלוונטי. לתשומת הלב: בעסקה, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, תיתכן עמלת ביטול, בגין עמלת סליקה של חברת האשראי, בנוסף לדמי הביטול לעיל.
6. לא ניתן לבטל עסקה ששולמה על ידי הלקוח באמצעות תווי קניה/כרטיס נטען וכו'. ניתן יהיה לבטל עסקה ששולמה באמצעות נקודות ממועדון לקוחות אך ורק בתנאי שלפי תנאי מועדון הלקוחות יש אפשרות לבצע החזרים של נקודות מסוג זה.

החלפות והחזרות (בנוסף לזכות הביטול על פי חוק)

7. אם אינך מעוניין בביטול העסקה, אלא בהחלפת המוצר במוצר אחר ו/או בקבלת שובר זיכוי לרכישה באחד מסניפי הרשת הפיזיים, ניתן יהיה להחזיר/להחליף מוצר שנרכש באתר - באחד מסניפי הרשת, למעט: א. מוצרים שנרכשו מקטגוריית עודפים ככל שקיימת באתר ("פריטי עודפים") אשר יוחלפו בסניפי עודפים (outlet) בלבד; ב. מוצר שנרכש באתר לא יוחלף בחנויות הרשת באילת או במתחמים פטורים ממס (דוגמת חנויות "דיוטי פרי"), בשל מגבלות חוק מע"מ; - החלפה כאמור תהא כנגד הצגת חשבונית/קבלה, או מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המאוחר. החלפת מוצרי ילדים ותינוקות תתאפשר אך ורק בסניפים בהם מוחזקים מוצרים אלו (לכן יש לברר מראש מלאי טרם ההגעה לסניף).
קבלת זיכוי בגין מוצר שנרכש בתנאי מכירה בהם ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד, תעשה בכפוף למגבלות בסעיף 14.
8. כנגד החזרת מוצר כאמור, תינתן אפשרות החלפה במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר המוחזר בעת רכישתו, ככל שהוא קיים במלאי, או קבלת שובר זיכוי בתוקף לשנתיים לניצול באחד מסניפי הרשת הפיזיים. ככל ששווי המוצר החליפי נמוך, במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא הלקוח זכאי לקבלת שובר זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי אז יהא הלקוח מחויב לשלם את ההפרש.
9. בעת החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע, או הצעת מכר מכל סוג, שהסתיימו טרם ההחלפה, לא ניתן יהיה לקבל את תנאי המבצע, או הצעת המכר, לגבי המוצר החלופי. במקרה כאמור תתאפשר רק החלפת מידה ו/או צבע פריט מאותו סוג/דגם בלבד. במקרים בהם המוצר נרכש במסגרת מבצע או תמחור בלעדי באתר, החלפת המוצר בסניפים למוצר אחר מהסניף בו נעשית ההחלפה, תיעשה בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר, וחיוב בעסקה חדשה עפ"י התמחור הקיים למוצר בסניף בעת ההחלפה.


אחריות

10. לקוחות הרשת ייהנו מאחריות בגין פגמים הנובעים מכשל או מפגם בייצור בלבד, ובתנאי שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם בהתאם לתקופות שלהלן:
א. מזוודות - 30 ימים ממועד קבלת המוצר.
ב. כל יתר המוצרים – 14 ימים ממועד קבלת המוצר.

11. אין אחריות בגין קרע ו/או שבר במוצר ו/או במקרה של בלאי טבעי ו/או בגין כל נזק שנגרם למוצר כתוצאה משימוש לא נאות ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן. במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר במוצר תקין זהה, או יתוקן, לשיקול דעת החברה, ובכפוף להמצאות המוצר במלאי.
12. יובהר, כי אחריות החברה תהיה מוגבלת לערך המוצר כפול עשר ולמשך תקופת האחריות בלבד. החברה רשאית לשנות את תקופת האחריות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
13. במידה והחלפה במוצר זהה כאמור או תיקון, לא יהיו אפשריים, יעמדו ללקוח האפשרויות כדלקמן:
א. אם המוצר הוחזר בתוך 14 ימים מקבלתו, תינתן בחירה בין: 1. ביטול העסקה וקבלת החזר כספי, כאמור בסעיף 1 לעיל; או, 2. קבלת שובר זיכוי כספי בתוקף לשנתיים למימוש בסניפי הרשת הפיזיים; או, 3. החזר כספי המשקף את ירידת ערך המוצר והשארת המוצר בידיו; או, 4. החלפה במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר המקורי בעת רכישתו . ב. אם המוצר הוחזר לאחר שחלפו 14 ימים מקבלתו, אך בתוך תקופת האחריות, ואין מוצר חליפי במלאי, תינתן ללקוח בחירה בין: 1. קבלת שובר זיכוי כספי, בתוקף לשנתיים למימוש בסניפי הרשת הפיזיים; או, 2. החלפתו במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר המקורי בעת רכישתו או, 3. קבלת החזר כספי המשקף את ירידת ערך המוצר והשארת המוצר בידיו.


כללי

14. מוצרים במבצע כמותי, או הצעות מכר כמותיות: מוצר שנרכש בתנאי מכירה מסוימים, יוחזר ע"פ אותם התנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד - כמו 1 ועוד 1 ב-50% הנחה, או 3 ב-100 ₪ - ביטול העסקה, הזיכוי או ההחזר הכספי, לפי העניין, יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. לא ניתן יהיה לבטל רק חלק מהעסקה. ככל שהלקוח מעוניין להשאיר בחזקתו איזה מהפריטים שרכש במסגרת הצעת מכר כמותית או מבצע כמותי הוא יוכל לעשות כן, ובלבד שישלם את המחיר המלא (לפני כל הנחה) בעבור הפריט/ים שנותר/ו בידיו. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי או החזר כספי כלל, או שאלו יהיו בשווי נמוך משווי המוצר שהוחזר, אילו נרכש שלא בתנאי הצעת המכר הכמותית או המבצע הכמותי. לפרטים נוספים ראה בתנאים המפורטים בתקנון הצעות המכר הכמותיות או בתקנון המבצע הכמותי, לפי העניין.
15. הרשת לא תישא באחריות בגין גניבה, אובדן או השחתה של זיכוי/תו קניה/שובר מתנה/כרטיס נטען. דרישה לשחזור שובר מתנה/ תו קניה שאבד/ הושחת תטופל על ידי שירות לקוחות, לפי הדין, ובכפוף להוראות תקנון כרטיס מתנה/ תו קניה.
16. החברה שומרת על זכותה להנהיג מדיניות מחירים, מבצעים והנחות שונה ממדיניות כלל הרשת במתחמים פטורים ממס, בחנויות באילת, בחנויות עודפים ובאתר הסחר.
17. במקרה שיתברר שהמוצר שהלקוח החזיר נפגם על ידו ו/או נעשה בו שימוש שגרם לירידת ערך המוצר ו/או חוסר אפשרות למכור אותו במצבו, החברה תהא רשאית להיפרע מכל נזק שיגרם לה.
18. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות שבמדיניות זו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.

לשירות לקוחות בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00
מייל שרות לקוחות: service@urbanica-wh.com
לקבלת לינק ליצירת קשר: 077-6052641
WhatsApp: 052-3325490
תאריך עדכון המדיניות והמודעה: 19.3.24