מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

החלפות והחזרות

מדיניות החזרת והחלפת מוצרים שנרכשו באתר הסחר

ביטול עסקה מכוח הדין (החזר כספי)

1. ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המועד המאוחר. ביטול העסקה ייעשה כנגד הצגת חשבונית/ קבלה ו/או מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה.

2. השבת המוצר תעשה על ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה, למעט סניפי עודפים (outlet) ולמעט לחנויות הרשת באילת (בשל מגבלות חוק מע"מ) ו/או במתחמים פטורים ממס דוגמת חנויות "דיוטי פרי" .
3. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאים לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי דין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה רשאית לבקש מהלקוח להציג תועדה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם לקבוע בחוק.
4. החזר כספי, יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על הביטול, בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
5. דמי ביטול: במקרה של החזר כספי בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם במוצר; או (2) אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו; או (3) אי אספקת המוצר במועד שנקבע; או (4) בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה – החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ - הנמוך מבניהם. נכון למועד זה ולפנים משורת הדין, החברה אינה גובה דמי ביטול במקרה של ביטול עסקה בנסיבות המפורטות דלעיל, אך החברה שומרת על זכותה לעשות כן בעתיד, בהתאם לשיקול דעתה ולדין החל במועד הרלוונטי. לתשומת הלב: בעסקה, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, תיתכן עמלת ביטול בגין עמלת סליקה של החברת האשראי בנוסף לדמי הביטול לעיל.
6. לא ניתן לבטל עסקה ששולמה על ידי הלקוח באמצעות תווי קניה/כרטיס מתנה/כרטיס נטען וכו'. ניתן יהיה לבטל עסקה ששולמה באמצעות נקודות ממועדון לקוחות אך ורק בתנאי שלפי תנאי מועדון הלקוחות יש אפשרות לבצע החזרים של נקודות מסוג זה.

החלפות וזיכויים (בנוסף לזכות הביטול על פי חוק)

7. אם אינך מעוניין בביטול העסקה, אלא בהחלפת המוצר במוצר אחר ו/או בקבלת שובר זיכוי בגובה סכום העסקה, ניתן יהיה להחזיר/להחליף את המוצר, באחד מסניפי הרשת, למעט סניפי עודפים (outlet) ולמעט לחנויות הרשת באילת (בשל מגבלות חוק מע"מ), ולמעט במתחמים פטורים ממס דוגמת חנויות "דיוטי פרי" - מוצר שנקנה באתר, כנגד הצגת חשבונית/קבלה, או מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המאוחר. החלפת מוצרי ילדים ותינוקות תתאפשר אך ורק בסניפים בהם מוחזקים מוצרים אלו (לכן יש לברר מראש מלאי טרם ההגעה לסניף).
8. כנגד החזרת מוצר כאמור, תינתן אפשרות החלפה במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר המוחזר בעת רכישתו, ככל שהוא קיים במלאי, או קבלת שובר זיכוי בתוקף לשנתיים. ככל ששווי המוצר החליפי נמוך, במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא הלקוח זכאי לקבלת שובר זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי אז יהא הלקוח מחויב לשלם את ההפרש.
בעת החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע, או הצעת מכר מכל סוג, שהסתיימו טרם ההחלפה, לא ניתן יהיה לקבל את תנאי המבצע, או הצעת המכר, לגבי המוצר החלופי – וזאת למעט במקרה של החלפת מידה ו/או צבע פריט מאותו הסוג/דגם בלבד.


כללי

9. מוצרים במבצע, או הצעות מכר כמותיות: מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, יוחזר ע"פ אותם התנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד - כמו 1 ועוד 1 ב-50% הנחה, או 3 ב-100 ₪ - הזיכוי או ההחזר הכספי, לפי העניין, יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז הזיכוי או ההחזר הכספי בגינם, יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי או החזר כספי כלל, או שיגיע לו זיכוי או החזר כספי ששוויו נמוך משווי המוצר, אילו נרכש שלא בתנאי הצעת המכר הכמותית.
10. הרשת לא תישא באחריות בגין גניבה, אובן או השחתה של זיכוי/שובר מתנה/כרטיס נטען. במקרים כאמור, לא ניתן לשחזרו/או לבטל זיכוי, שובר מתנה, או כרטיס מגנטי נטען, והאחריות בגין אלו, חלה על הלקוח בלבד.
11. החברה שומרת על זכותה להנהיג מדיניות מחירים, מבצעים והנחות שונה ממדיניות כלל הרשת במתחמים פטורים ממס, בחנויות באילת, בחנויות עודפים ובאתר הסחר.
12. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות שבמדיניות זו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.
דרכי ביטול עסקה הינן כמפורט בלשונית "ביטול עסקה" בעמוד הראשי באתר.לשירות לקוחות בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00
מייל שרות לקוחות: [email protected]
לקבלת לינק ליצירת קשר: 077-6052641
WhatsApp: 052-3325490
תאריך עדכון המודעה: 15.01.23