Loading
מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון השתתפות בהגרלה

הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
א.
"עורכת הפעילות" –חברת פאלו ריטייל בע"מ ח.פ. 515135408.
ב.
"הפעילות"- מבצע ההגרלות אשר יערך על ידי עורכת הפעילות ביום
03.02.2022 בהתאם להוראות ההודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות
לפרסומת מסחרית שניתנה על פי סעיף 231 )א() 1 ( לחוק העונשין, התשל"ז-
1977 )להלן: "ההיתר"(, במסגרתה יוגרל בין המשתתפים, הפרס, כהגדרתו
להלן.
ג.
"משתתף"- לקוח של עורכת הפעילות, שאינו קטין, ואינו מנהלה של עורכת
הפעילות או אחד מעובדיה, ו/או מי מבני משפחותיהם, ו/או שותפיהם, אשר
קנה באחד מסניפי עורכת הפעילות הפזורים ברחבי הארץ, ואשר ביצע את
הפעולות הבאות, הכל במהלך תקופת ההרשמה, כהגדרתה בתקנון זה:
1
. אישר בפני הקופאי קבלת קבלה דיגיטלית ומסר לקופאי
את מספר הטלפון הנייד שלו לצורך האמור.
2
. נכנס לקישור שיישלח לטלפון הנייד באמצעות SMS .
3
. מילא את כל הפרטים הדרושים בקישור שקיבל לטלפון
הנייד באופן מדויק ונכון, לרבות כתובת דואר אלקטרונית .
על הלקוח למסור אך ורק כתובת דואר אלקטרוני מדויקת,
של תיבה בבעלותו ובשימושו הבלעדי.
4
. אישר הסכמתו כי הפרטים שייאספו אודותיו אגב רכישה
בחנויות ו/או שימוש באתר החברה, יישמרו במאגרי המידע
של החברה וישמשו בהתאם לתקנון זה
ולמדיניות הפרטיות, וכן אישר הסכמתו לקבלת דיוור
פרסומי מותאם אישית בכל מדיה ממותגי קבוצת קסטרו
הודיס הכוללת את המותגים: הודיס, טופ-טן, קרולינה
למקה, אורבניקה, קיקו, קסטרו, YVES ROCHER
ולאדילה, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו- הודיס.
למען הסר ספק, אי הסרת סימון הוי מתיבת הצ'ק בוקס
המאשרת קבלת דיוור כאמור, תיחשב כהסכמה בהתאם
לסעיף 4 זה.
יודגש כי לקוח ו/או משתתף, כהגדרתו להלן, יוכל בכל עת
להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור ולחזור בו מהסכמתו
לקבלת דיוור פרסומי כאמור.
למען הסר ספק יובהר כי מי שהזין פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים, בין אם
במתכוון ובין אם בשוגג, לא ייחשב כמי שזכאי להשתתף בפעילות.
עוד מובהר כי ההשתתפות בהגרלה הינה חד פעמית, וכי לקוח שיחזור על
הפעולות המפורטות בסעי ף זה כמה פעמים )ובכלל האמור, יבצע מספר
רכישות במהלך תקופת ההרשמה( לא יגדיל את סיכויו לזכות בהגרלה.
ד.
"הזוכים"- שלושה מהמשתתפים בפעילות, אשר שמם עלה בגורל בהגרלה,
כאמור בסעיף 7 להלן, ובלבד שעמדו בכל תנאי התקנון.
ה.
"הפרסים" -
פרס ראשון שיוענק למשתתף הראשון ששמו יעלה בגורל- זכות אישית ובלתי
ניתנת להעברה, לקבלת מוצרים מרשת אורבניקה למשך שלוש שנים בשווי
לצרכן של עד 5,000 ₪ לכל שנה.
פרס שני שיוענק למשתתף השני ששמו יעלה בגורל- זכות אישית ובלתי ניתנת
להעברה לקבלת מוצרים מרשת אורבניקה למשך שנתיים בשווי לצרכן של עד
5,000 ₪ לשנה.
פרס שלישי שיוענק למשתתף השלישי ששמו יעלה בגורל- זכות אישית ובלתי
ניתנת להעברה לקבלת מוצרים מרשת אורבניקה למשך שנה בשווי לצרכן של
עד 5,000 .₪
יובהר בזאת כי ניתן יהיה לרכוש מוצרים, באמצעות הפרסים, רק על פי
מחירם המלא של המוצרים, לפני כל הנחה ו/או הוזלה.
האמור יחול גם במקרים של החלפות והחזרות של מוצרים שנקנו באמצעות
הפרסים.
עוד יובהר כי במידה ומי מהזוכים לא יינצל את זכותו לרכוש, בשנה מסוימת,
מוצרים במלוא שווי המכסה השנתית ) 5,000 ₪(, היתרה הבלתי מנוצלת
תתבטל, ולא תיצבר ו/או תישמר לו לשנה העוקבת.
מימוש הפרס ייעשה אך ורק בסניפי הרשת )לא באתר הסחר( וייעשה רק
בשיטת איסוף עצמי )אין זכות למימוש הפרס באמצעות משלוח מכל סוג(.
2 .
פרשנות
א.
המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
ב.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי תקשורת כלשהו,
ולמעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם בסניפי עורכת
הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
ג.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש
לצרכי פרשנות.
ד.
בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון
נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.
3 .
תקופת ההרשמה
החל מיום 10.10.2021 ועד ליום 03.02.2022 .
4 .
כללי הפעילות
א.
עורכת הפעילות תהא רשאית למנוע ממשתתף כלשהו להשתתף בפעילות, ו/או
לפסול משתתף, אשר פעל, לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות, באופן שאינו
ראוי ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה כאמור לעיל, וזאת ללא
צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית עורכת
הפעילות על פי כל דין.
ב.
לא יורשו להשתתף בפעילות קטינים מתחת לגיל 18 , מנהלה של עורכת
הפעילות או אחד מעובדיה, ו/או מי מבני משפחותיהם, ו/או שותפיהם, ועורכת
הפעילות תהא רשאית למנוע ממשתתף כלשהו להשתתף בפעילות ו/או לפסול
משתתף, אשר התברר כי עונה על איזו מההגדרות הנ"ל.
5 .
המפקח
א.
עו"ד עמיר פולטין ממשרד עו"ד פולטין- גרונברג מרחוב הסדנא 6 כפר סבא
מונה על ידי עורכת הפעילות לשמש כמפקח על ניהולה ועריכתה של ההגרלה
)להלן: "המפקח"(. עותק של התקנון ניתן לקבל במשרדי המפקח, ללא
תשלום, בתיאום מראש עם משרדו של המפקח.
6 .
מועד ההגרלה ומקומה
א.
ההגרלה תתקיים ביום 03.02.2022 במשרדי המפקח ברחוב הסדנא 6 שבכפר
סבא, בנוכחות המפקח.
7 .
עריכת ההגרלה
ההגרלה תתבצע באופן הבא:
א.
כל שמות המשתתפים, במהלך כל תקופת ההרשמה, יוצאו לקובץ EXCEL ,
בפורמט של טבלה. למען הסר ספק יובהר כי כל משתתף זכאי לכך ששמו של
יופיע בקובץ ה- EXCEL פעם אחת בלבד, וזאת אף אם ביצע את הפעולות
המפורטות בסעיף 1 ג' כמה פעמים. לחברה תהא הזכות )אך לא החובה( לסנן
משתתפים )ולהוציאם מהטבלה( אשר שמם מופיע יותר מפעם אחת בשל
רישום כפול ו/או אף באם תזהה שניתנו פרטי הזדהות שונים, כדי להגדיל את
מספר המופעים של שמם, או של כל פרט מזהה אחר שלהם בטבלה.
כל אחד מעמודי ה- EXCEL כאמור יודפס ויקופל, באופן שאינו מאפשר לראות
את הכתוב בו, ויוכנס לתוך קופסה אטומה.
ב.
במועד ביצוע ההגרלה יעלה בגורל עמוד EXCEL אחד בכל פעם, מתוך כל עמודי
ה- EXCEL שבטבלה, כאמור בס"ק א' לעיל, באמצעות שליפה ידנית אקראית
מהקופסה, על ידי מנהל בכיר בחברה עורכת הפעילות ו/או על ידי עורך דין
שייבחר המפקח, בנוכחות המפקח ובפיקוחו )להלן: "העמוד הנבחר"(.
ג.
לאחר שליפת העמוד הנבחר, יגזור המפקח את הטבלה שבעמוד הנבחר לפי
השורות המופיעות בה, ויכניס את כל הגזירים של העמוד הנבחר, כשהם
מקופלים, באופן שאינו אפשר לראות את הכתוב בהן, לתוך קופסה.
ד.
אחד מתוך כל הגזירים הנ"ל, יעלה בגורל באמצעות שליפה ידנית אקראית
מהקופסה, על ידי המפקח, או מי שימונה מטעמו.
ה.
הפעולות המפורטות בסעיפים א'-ד' לעיל תחזורנה על עצמן שלוש פעמים לשם
הגרלת שמות שלושת הזוכים בהגרלה.
המשתתף שפרטיו יופיעו בגזיר שעלה בגורל ראשון- יוכרז כזוכה בפרס
הראשון, המשתתף שפרטיו יופיעו בגזיר שעלה בגורל שני- יוכרז כזוכה בפרס
השני, והמשתתף שפרטיו יופיעו בגזיר שעלה בגורל שלישי- יוכרז כזוכה בפרס
השלישי.
זכייתם של שלושת הזוכים בפועל בפרסים תהא כפופה לעמידתם בכל הוראות
התקנון.
ו.
ככל שהתברר כי מי מהמשתתפים ששמם עלה בגורל כאמור הפר איזו
מהוראות התקנון ו/או שלא ניתנו פרטים המאפשרים, במאמץ סביר, לאתר
את מי מהזוכים שעלו בהגרלה ו/או שניתנו פרטים באופן החורג מתנאי תקנון
זה ו/או המקשים על הזיהוי ו/או שנועדו לגרום לרישום כפול ו/או באם מכל
סיבה אחרת יחליט המפקח שיש לפסול איזה מהזכיות ולדאוג להגרלה חוזרת,
תקיים עורכת הפעילות הגרלה נוספת, במועד קרוב שייקבע על ידה, לשם
הגרלת זוכה אחר תחתיו, וכל הוראות תקנון זה, יחולו גם לגביי ההגרלה
הנוספת )אולם מספר הגזירים שיעלו בגורל במסגרת ההגרלה הנוספת יהא
כמספר הזוכים שנפסלו בהגרלה הראשונה(. לא יהיה בעריכת הגרלה נוספת
כדי לפגוע בזכייתם של הזוכים בהגרלה הראשונה, אשר עמדו בכל הוראות
התקנון, ואשר זכייתם לא נפסלה.
8 .
איתור הזוכה ומתן הודעה על הזכייה
א.
הודעה על הזכייה בפרס תישלח לזוכים בפעילות, באמצעות משלוח הודעה
בדואר רשום ו/או לכתובת הדוא"ל שנשלחה על ידם לעורכת הפעילות, כאמור
בסעיף 1 ג' 1 ' לעיל ו/או לדף הפייסבוק של הזוכים הנ"ל.
ב.
בהודעת הזכייה יצוין המקום והמועד/ים האפשרי לקבלת הפרס, והתנאים
למימוש הזכייה, כפי שייקבעו על ידי עורכת הפעילות, על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט, ובכפוף להוראות ההיתר.
ג.
עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ולאחר קבלת חוו"ד של המפקח, את זכייתו של משתתף בפרס, אשר לא מילא
אחר הוראות התקנון ו/או משתתף שהתעורר חשד כי זכה תוך ביצוע של מעשה
מרמה כלשהו, ו/או שהתברר כי הפרטים שמסר היו שגויים ו/או לא מדויקים,
וזאת גם לאחר שנשלחה לו הודעת הזכייה בכל דרך שהיא, וגם לאחר שזכייתו
פורסמה בעיתון ו/או בכל מדיה אחרת.
9 .
מימוש הזכייה
א.
מימוש הזכייה בפרס המופיע בתקנון זה, ייעשה במקום, במועד/ים, ובתנאים,
כפי שיצוינו בהודעת הזכייה, או בכל הודעה מאוחרת יותר שתינתן על ידי
עורכת הפעילות. התנאים למימוש הפרס ייקבעו על ידי עורכת הפעילות
בהתאם ובכפוף להוראות ההיתר.
עורכת הפעילות תהא רשאית לקבוע את תצורת הפרסים )ולא תהיה מחויבת
להעניקם בדרך של שובר רכישה, אלא תהא זכאית לקבוע כל דרך שהיא לניצול
של הפרסים, והמכסה השנתית העומדת לכל זוכה(, ובכלל האמור תהא
רשאית לדרוש מהזוכים להציג, בבואם לנצל את המכסה העומדת לרשותם,
תעודה מזהה, כתנאי לניצול.
ב.
עורכת הפעילות רשאית לדרוש מן הזוכה בפרס להציג במעמד מימוש הזכייה
את חשבונית הרכישה המקורית שבאמצעותה השתתף בהגרלה וכן תעודה
מזהה, לשם אימות זהותו.
ג.
הזוכה שקיבל הודעה על זכייתו בפרס, כאמור בתקנון זה, ולא מימש את
זכייתו, במקום ובזמן הנקובים בהודעת הזכייה, או בכל הודעה מאוחרת יותר
שתינתן על ידי עורכת הפעילות, ו/או לא קיים אחר התנאים למימוש הזכייה
)הצגת תעודה מזהה ו/או חשבונית מקורית(, לא יהא זכאי לקבל את הפרס
ו/או תמורה כלשהי במקום הפרס, ולא תהיה לו כל טענה בעניין כלפי עורכת
הפעילות ו / או מי מטעמה .
ד.
עורכת הפעילות תהא רשאית לדרוש מהזוכה בפעילות, במעמד מימוש זכייתו,
לחתום על הצהרה, בנוסח שייקבע על ידה, לפיה קיבל את הפרס, ולא תהיה
לו כל טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
ה.
הזכייה בפרס, כאמור בתקנון זה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרסים
לא ניתנים לשינוי, החלפה או המרה )לרבות המרה בכסף או בשווי כסף( אלא
בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
ו.
עורכת הפעילות אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי מימוש
הזכייה של מי מהזוכים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב,
דחייה, ו/או כל פגם בפרסים ו/או בקשר עמם.
זוכה שלא מימש את זכאותו לפרס, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבלת
מתנה חלופית ו/או לפיצוי כספי או אחר כלשהו, ולא יהיה באי מימוש כאמור
כדי לגרוע מההסכמה שניתנה על ידו על פי סעיף 1 ג' 3 ' להלן, והחברה תהא
רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו, בהתאם לנוסח ההסכמה כאמור,
ובכפוף לזכותו של הזוכה להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור הפרסומי, כאמור
לעיל.
ז.
רישומיה של עורכת הפעילות, יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור במימוש הזכייה.
10 .
אישור משלוח חומר שיווקי
א.
תנאי להשתתפות בהגרלה הינו מסירת כתובת דוא"ל, וכל פרט אישי אחר,
לרבות שם, מען וכיוצ"ב, ככל שידרש על ידי עורכת הפעילות. על כן, מצהיר
בזאת כל משתתף כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו במסגרת
ההשתתפות בהגרלה, נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו, והוא מתחייב שלא
למסור פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, והכל
כמפורט ובהתאם למדיניות הפרטיות של עורכת הפעילות
[ https://www.urbanica-wh.com/privacy [. כל משתתף מאשר בזאת
ידיעתו והסכמתו לכך שעם מתן האישור לשימוש במידע, כאמור בסעיף 1 ג' 4 '
לעיל, יישמר גם מספר הטלפון, אליו נשלח הקישור.
ב. ידוע למשתתף כי מסירה של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים,
בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, הנה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה
חמורה של תנאי תקנון זה.
11 .
אחריות ושיפוי
א.
עורכת הפעילות לא תישא באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה
שיגרמו למשתתף, הקשורים כתוצאה מתקלה ו/או שיבוש )לרבות כאלו
הקשורים ברשת האינטרנט( ו/או טעות ו/או אירוע שאינו בשליטתה שבגינם
לא נקלטו פרטי המשתתף, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות
הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או
טעות כאמור.
המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או
ביטול.
ב.
המשתתף יישא באחריות, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת הפעילות
ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה
לעשות כן, בגין נזקים ישירים שנגרמו למי מהם כתוצאה מהליכים שננקטו
נגד מי מהם בעקבות מסירת פרטים שגויים על ידי המשתתף.
12 .
שונות
א.
עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא
מסכים להוראות תקנון זה, ומקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי התקנון
כאמור, וכן פוטר את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או
תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.
ב.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו
מפעם לפעם ולהפסיק את הפעילות בכל עת, וכל זאת בשיקול דעתה הבלעדי
ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תתפרסם באתר האינטרנט של
עורכת הפעילות וברשתות החברתיות בסמוך לזמן השינוי.
ג.
בכל שאלה שתתעורר במהלך הפעילות, בנוגע לכל תקלה ו/או מצב לא צפוי
כלשהו, תהיה עורכת הפעילות הפוסקת הסופית, ולמשתתף לא תהיה כל טענה
ו/או דרישה בקשר לכך.
ד.
כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם
ההשתתפות בפעילות או זכייה בה, יחולו על הזוכה וישולמו על ידו.
עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
ה.
על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך
או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית
המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
ו.
הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת הפעילות לציבור
בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת הפעילות לכל
משתתף להציע לעורכת הפעילות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים
המפורטים בתקנון זה.

סגור
Loading
Go back to %1